Адаптована програма роботи студії «Чомусики» (логіко-інтелектуальний напрямок) для дітей молодшого-старшого дошкільного віку

Укладач: Прудиус Жанна Вікторівна, вихователь із додаткових освітніх програм дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу «Центр розвитку дитини» (2010 р).

Пояснювальна записка. У нинішню епоху комп'ютеризації підготовча дошкільна освіта має посісти важливе місце. Це зумовлено низкою об'єктивних чинників: почат­ком шкільного навчання з шести років; значним об­сягом інформації, яку одержує дитина з різних дже­рел; бажанням педагогів надати навчальному процесові більшої інтенсивності; прагненням бать­ків якомога раніше навчити дитину мислити.


Відповідно до Положень Базового компонента та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»  ми ма­ємо сформувати в наших вихованців уміння міркувати, орієнтуватися в усьому, що їх оточує, належно оцінюва­ти життєві ситуації, приймати самостійні рішення, аргу­ментувати свої міркування, помічати і розкривати причинно-наслідкові зв'язки в довкіллі. Усі названі вміння є складовими здібностей логіко-математичного розвитку дошкільнят. Відтак, набагато важливіше не просто дати дітям певні знання, сформувати відповідні навички, а й прищепити їм основи особистості. Тому головний нап­рямок  роботи студії «Чомусики» — це розвиток логічного мислення дітей під час ознайомлення з нав­колишнім світом у всіх його взаємозв'язках і залеж­ностях.


У сучасному світі дуже важливо вміти не тільки засвоювати певні знання, а й оперувати ними, застосовувати їх у розв'язанні як життєвих, так і професійних проблем, мислити творчо, неординарно, креативно. І основи цієї здатності слід закладати з дошкільного віку. Серед її головних принципів — навчання дітей розв'язувати суперечності, застосовувати системний підхід, тобто бачити навколишній світ у взаємозв'язку всіх його компонентів, знаходити резерви для творчого виконання завдання. Сучасні програми розвитку, виховання та навчання в дитячому садку приділяють значну увагу логічній підготовці до­шкільнят. Ідеться, зокрема, про розвиток їхнього логічного мис­лення, адже, щоб дитина не вивчала, вона використовує у своїй пізнавальній діяль­ності мислительні прийоми. Саме вміння мислити допо­може їй засвоїти будь-який предмет, який вивчатиметь­ся у школі.


Ось тому актуальними  і важливими залишаються заняття з логіки, які доповнюють навчально-виховний процес в нашому дошкільному закладі.


Навчаючи дітей розв'язувати логічні завдання, велика увага приділяється дотриманню таких принципових правил:  подавати логічні вправи  не як готовий предмет, а як самостійну діяльність дитини; допомагати усвідомлювати, що шлях до розв’язання логічних завдань  про­лягає через певні мислительні операції, формувати передовсім розуміння, а не  механічні-навички.


На заняттях з логіко-інтелектуального розвитку систематично формується  в дітей уявлення про предмет­не середовище через відкриття світу в його цілісності. Вони зацікавлено ставляться до того, що навколо них, віднаходять серед предметів знайомі чи незнайомі, ви­діляють однакове, схоже, різне.


І тому, для отримання результатів позитивного логічного мислення слід дотримуватися певних рекомендацій, які б дали змогу згуртувати малят до самостійних та  правильних рішень:

 • надавати дитині максимум свободи; заохочувати творчу ініціативу;
 • прагнути, щоб заняття викликали позитивні емо­ції;
 • не забувати похвалити дитину;
 • не загострю­вати увагу на невдачах;
 • під час проведення розвивальної гри не змушу­вати малюка виконувати дії, якщо він не впора­ється із завданням відразу, відкласти його, але обов'язково повернутися до нього трохи згодом;
 • з появою перших ознак утоми або втрати інтере­су до заняття припинити його;
 • отриманий результат порівнювати лише з попе­реднім результатом;
 • перед проведенням розвивальної гри насампе­ред самому "програти" всі дії і, якщо це можли­во, передбачити додаткові варіанти;
 • в роботі з дітьми молодшого та середнього до­шкільного віку використовувати казкові сюжети, для старших дошкільнят — елементи змагань;
 • спонукати дитину розмірковувати, пояснювати свої дії, якщо вона відчуває труднощі, знаходити ра­зом з нею спосіб виконання завдання.


Актуалізація  питання логіко-інтелектуального розвитку дитини, згідно з новою Базовою програмою розвитку дошкільників «Я у світі", вимагає постійного удосконалення та оновлення, оскільки сучасні підходи ви­сувають підвищені вимоги до вміння дитини свідомо ста­витися до життя.


І тому, оновлена Адаптована програма, яка включає в себе різнобічну тематику занять із взаємозв’язком різних сфер життєдіяльності поділяється на  змістовні блоки, а саме:

 • розвиток уваги;
 • розвиток мислення;
 • розвиток пам’яті;
 • світ навколо тебе.


Заняття будуються у формі прямої навчальної діяль­ності й структурно виглядають так:

 • освітнє завдання;
 • навчальні дії;
 • самоконтроль та самооцінка.


Особливого значення надаємо визначенню освітньо­го завдання, яке зорієнтовує дитину на пошук і самос­тійне відкриття нового способу дій. Саме тому на занят­тях з логіки пропонуємо вихованцям систему ігрових вправ та завдань, які спонукають віднаходити нове.


Мета роботи – навчити дітей  розв’язувати проблемні ситуації, які вимагають певних логічних рішень;  формувати  в дошкільнят активного пізнавального ставлення до навколишньої дій­сності, вміння орієнтуватись у розмаїтті предметів і явищ; розвивати  здатність дитини  довільно регулювати власну пізнавальну діяль­ність; узагальнювати  та систематизувати  знання, які дають дитині можливість самостійно виводити нове з уже засвоєного; вчити дітей бути рішучими, відповідальними і самостійно приймати рішення доводячи свою думку.     


Основні завдання:


Вчити знаходити різні можливі варіанти розв’язання інтелектуального завдання, аргументувати свою відповідь, розвивати пояснювальне мовлення.


Вчити дітей виявляти невідповідність явищ, виділяти нелогічні ситуації, помічати порушення у логіці подій.


Навчати помічати помилкові судження під час розповіді дорослого, товариша. Вправляти у вмінні заперечувати невірні твердження.


Розвивати і підтримувати допитливість, життєву компетентність дітей, уміння висловлювати та відстоювати власну точку зору.


Розвивати логічне доказове мислення, увагу, пам’ять.


Виховувати в дітях посидючість, уважність.


Повний текст програми ви зможете замовити у автора.


Контактна інформація: e-mail: crd2003@yandex.ua


07101, м. Славутич, Київська область, Вільнюський  квартал, б. 1, дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Центр розвитку дитини» комбінованого типу.

Оставить комментарий

Комментарии: 0